POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES


Aquesta política té per objecte facilitar la informació preceptiva, d’acord amb el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament i del Consell Europeu, de 27 d’abril de 2016, General de Protecció de Dades (“Reglament General de Protecció de dades”), i normativa addicional aplicable en matèria de protecció de dades personals, a les persones físiques (d’ara endavant, els “Interessats”) les dades personals de les quals tracta l’Agència Catalana del Turisme (d’ara endavant, “ACT”), per a la consecució dels seus objectius.

RESPONSABLE
Agència Catalana de Turisme
Adreça: Passeig de Gràcia, 105, 08008 - Barcelona (Espanya)
Tel: + 34 934 849 900
Fax: +34 934 849 888

DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES
Vostè pot contactar amb el nostre Delegat de Protecció de Dades a través de la adreça postal Passeig de Gràcia, 105, 08008 - Barcelona (Espanya), o a la següent adreça de correu electrònic: lopd.act@gencat.cat

DADES PERSONALS QUE TRACTA L'ACT

 • Dades identificatives i de contacte de professionals, empreses i organitzacions del mercat turístic.
 • Dades identificatives, d’interessos personals i de contacte d’usuaris / interessats i/o de consumidors de productes i serveis oferts per l'ACT.
 • Dades identificatives, acadèmiques, professionals i de contacte de persones interessades a participar en beques, concursos o la borsa de treball de l’ACT.

La falta de comunicació de les seves dades, quan aquesta comunicació sigui un requisit legal o contractual o necessari per subscriure un contracte, tindrà com a conseqüència la impossibilitat de prosseguir amb el registre corresponent.

FINALITATS
A l’ACT tractem les dades personals del Interessats per a la consecució dels nostres objectius, establerts a la Llei 15/2007, de 5 de desembre de 2007, de l’Agència Catalana del Turisme.

L’objectiu fonamental de l’ACT és promocionar Catalunya com a destinació turística de referència internacional d’acord amb la seva diversitat, la seva qualitat i la seva rendibilitat social i econòmica.

Això inclou, entre d’altres:

 • Promoure l’oferta turística adaptada a les necessitats dels turistes reals i potencials, dels professionals i dels intermediaris vinculats directament o indirectament al mercat turístic;
 • Cercar la màxima col·laboració entre tots els agents turístics vinculats a la promoció turística, tant en l’àmbit de les administracions com en el sector privat;
 • Informar dels productes turístics de Catalunya i fer-ne difusió; o
 • Cercar la màxima notorietat en les accions de comunicació i publicitat.

En aquest context, les dades personals dels Interessats són tractades amb la finalitat de comunicar qualsevol informació relacionada amb l’activitat pròpia de l’ACT i/o dels departaments competents de la Generalitat de Catalunya en relació a la promoció turística de Catalunya. S’elaboren perfils personalitzats d’interessos i preferències dels usuaris, interessats en els processos de selecció, professionals i consumidors de productes i serveis oferts per l’ACT, especialment a través de mitjans electrònics.

BASE JURÍDICA
El tractament de dades personals per l’ACT es fonamenta amb caràcter general en el compliment de les finalitats de promoció, impuls i desenvolupament del sector turístic a Catalunya que l’ACT porta a terme com a missió d’interès públic:

 • Quan el tractament és necessari per complir una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics conferits a l’ACT tant per la Llei 15/2007 de l’Agència Catalana de Turisme, com pel Decret 192/2009 d'aprovació dels Estatuts de l’Agència Catalana de Turisme. (Per exemple, portant a terme accions de promoció que contribueixin a promocionar Catalunya com a destinació turística de referència o Cercar la màxima col·laboració entre tots els agents turístics vinculats a la promoció turística).

No obstant, segons el context, també hi ha tractaments de dades personals que realitza l’ACT a partir d’altres condicions, com ara:

 • En ocasions perquè l’Interessat ens ha donat el seu consentiment (per exemple subscrivint-se a Newsletters).
 • En d’altres ocasions, perquè el tractament sigui necessari per a l’execució d’un contracte en què l’Interessat o l’empresa o entitat a la qual representa sigui part (donat que l’ACT pot dur a terme les seves activitats per mitjà de convenis, societats, fundacions o altres fórmules de col·laboració amb entitats públiques o privades). També quan l’usuari contracta els productes o serveis a través de plataformes com ExperienceCatalunya;
 • La necessitat de complir obligacions legals (per exemple, obligacions de naturalesa tributària i laboral en relació al personal de l’ACT, o l’exercici de peticions d’accés a la informació pública en compliment de les lleis de transparència).

DESTINATARIS
En la mesura necessària per a la consecució dels objectius de l’ACT, aquesta pot compartir les dades personals dels Interessats amb diferents destinataris:

 • Departament de la Generalitat de la Catalunya competent en matèria de turisme, i altres departaments de l’administració de la Generalitat.
 • Administracions públiques, per l’estricte compliment de les obligacions legals a les quals ACT està subjecta per raó de la seva activitat.
 • Professionals, agents turístics i altres intermediaris vinculats directa o indirectament al mercat turístic, tant en l’àmbit de les administracions com en el sector privat.
 • Proveïdors de serveis administratius, jurídics, comptables i informàtics per tal d’aconseguir els objectius de l’ACT.

TRANSFERÈNCIES A TERCERS PAÏSOS
Quan comuniquem dades personals a destinataris ubicats a un tercer país, per exemple a una oficina de l’ACT, que no disposi d’una normativa equivalent a l’europea, ho fem amb les garanties adequades, que poden consistir en

 • Instruments jurídicament vinculants i exigibles entre les autoritats o organismes públics;
 • Signatura d’acords que continguin clàusules tipus de protecció de dades adoptades per les autoritats europees competents en matèria de protecció de dades;
 • L’ACT pot adherir-se a codis de conducta del sector turístic i/o obtenir certificacions en relació a les garanties adequades en matèria de protecció de dades.
 • Altres garanties adequades previstes en el Reglament General de Protecció de Dades.

TERMINIS DURANT ELS QUALS CONSERVEM LES DADES
Les seves dades es conservaran:

 • únicament mentre siguin necessàries per a la consecució de les finalitats específiques per les quals van ser obtingudes en el context corresponent;
 • mentre es mantingui la seva relació amb l’ACT; i/o
 • durant els terminis que en resultin necessaris per tal d’acreditar el compliment de les obligacions legals o contractuals de l’ACT, cosa que pot anar lligada a terminis de prescripció legals.

DRETS DELS INTERESSATS
Els Interessats poden exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat, limitació, oposició al tractament i el dret de no ser objecte d’una decisió automatitzada dirigint-se al Delegat de Protecció de Dades, a través de les adreces postal i electrònica indicades.

Els interessats que han donat el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals, tenen dret a retirar el consentiment en qualsevol moment, sense perjudici de la legitimació dels tractaments previs a la retirada del consentiment.

Els interessats disposen del dret a presentar una reclamació davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCat), a través de las seva seu electrònica (http://apdcat.gencat.cat/ca/inici/).